Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

  • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r.w sprawie domów pomocy społecznej

  • umowy z Powiatem Sępoleńskim z dnia 02.01.2009 r na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

  • regulaminu organizacyjnego oraz statusu Domu ustalonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety .

 

Budynek i jego otocznie pozbawione są barier architektonicznych, spełniają standard świadczonych usług, przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych .

 

Pobyt w placówce jest odpłatny wg zasad określonych w Dom ma ponadlokalny zasięg działania, przeznaczony jest dla 50-cioro dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie do 30-go roku życia . Jest to dom koedukacyjny 19 dziewcząt i 31 chłopców. Najmłodsi mieszkańcy to chłopcy w wieku dwóch i siedmiu lat.

W placówce zatrudnionych jest 40 pracowników.ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

Nasi MieszkańcyNasi Mieszkańcy

Struktura wiekowa mieszkańców Domu w roku 2016 kształtuje się w sposób następujący:

  • mieszkańcy do 18 lat – 17 osób

  • mieszkańcy od 19 do 30 lat – 32 osoby

 

Mieszkańcy naszego DPS to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (16 osób), znacznym (11 osób ), głębokim (22 osoby ) oraz dodatkowo współistniejącymi sprzężeniami, takimi jak: głuchota, niedowidzenie, epilepsja, porażenia mózgowe wielokończynowe, przykurcze i niedowłady kończyn dolnych i górnych, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm dziecięce. Dzieci są również karmione drogą pozajelitową poprzez PEGA.

            Średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu w  roku 2018 wynosił                     zł

            Placówka utrzymuje się z odpłatności jaką ponoszą   mieszkańcy i ich rodziny, odpłatności samorządów  lokalnych – gmin oraz dotacji Wojewody na osoby przyjęte do DPS przed rokiem 2004 na tzw „starych zasadach ''.

            Na 50-ciu mieszkańców przebywających w naszej placówce,  35 osób to osoby, które ponoszoną odpłatność za pobyt ,             natomiast 15 mieszkańców jest zwolnionych z odpłatności.

            W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oprócz  zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom,  realizowane są usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych,  które zapewnia Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim . W roku szkolnym 2017/2018 nauczaniem objętych zostało 34  mieszkańców .

            Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są zaopatrywani  według indywidualnych potrzeb w sprzęt ortopedyczny(   obuwie, wkładki ortopedyczne, kule, wózki inwalidzkie itp.)  oraz środki pomocnicze (pieluchomajtki, cewniki, sprzęt  stomijny) wg zleceń lekarza i po konsultacjach z  rehabilitantem.

            Mieszkańcy objęci są także zakresem usług  terapeutycznych w świetlicy. Biorą udział w zajęciach  świetlicowych, spacerach, wycieczkach, zabawach , grach  sportowych.

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?