Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej
  • umowy z Powiatem Sępoleńskim z dnia 02.01.2013 r na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej
  • regulaminu organizacyjnego oraz statusu Domu ustalonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety .

 

Budynek i jego otocznie pozbawione są barier architektonicznych, spełniają standard świadczonych usług, przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych .

 

Pobyt w placówce jest odpłatny wg zasad określonych w Dom ma ponadlokalny zasięg działania, przeznaczony jest dla 50-cioro dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie do 30-go roku życia . Jest to dom koedukacyjny 19 dziewcząt i 31 chłopców. Najmłodsi mieszkańcy to chłopcy w wieku dwóch i siedmiu lat.

W placówce zatrudnionych jest 40 pracowników.ustawie o pomocy społecznej i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

 

Struktura wiekowa mieszkańców Domu w roku 2016 kształtuje się w sposób następujący:

  • mieszkańcy do 18 lat – 17 osób
  • mieszkańcy od 19 do 30 lat – 32 osoby

 

Mieszkańcy naszego DPS to osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym (16 osób), znacznym (11 osób ), głębokim (22 osoby ) oraz dodatkowo współistniejącymi sprzężeniami, takimi jak: głuchota, niedowidzenie, epilepsja, porażenia mózgowe wielokończynowe, przykurcze i niedowłady kończyn dolnych i górnych, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm dziecięce. Dzieci są również karmione drogą pozajelitową poprzez PEGA.

Średni koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu w roku 2018 wynosił zł

Placówka utrzymuje się z odpłatności jaką ponoszą mieszkańcy i ich rodziny, odpłatności samorządów lokalnych – gmin oraz dotacji Wojewody na osoby przyjęte do DPS przed rokiem 2004 na tzw „starych zasadach ''.

Na 50-ciu mieszkańców przebywających w naszej placówce, 35 osób to osoby, które ponoszoną odpłatność za pobyt , natomiast 15 mieszkańców jest zwolnionych z odpłatności.

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oprócz zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom, realizowane są usługi w zakresie potrzeb edukacyjnych, które zapewnia Zespół Szkół nr 2 w Sępólnie Krajeńskim . W roku szkolnym 2017/2018 nauczaniem objętych zostało 34 mieszkańców .

Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej są zaopatrywani według indywidualnych potrzeb w sprzęt ortopedyczny( obuwie, wkładki ortopedyczne, kule, wózki inwalidzkie itp.) oraz środki pomocnicze (pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny) wg zleceń lekarza i po konsultacjach z rehabilitantem.

Mieszkańcy objęci są także zakresem usług terapeutycznych w świetlicy. Biorą udział w zajęciach świetlicowych, spacerach, wycieczkach, zabawach , grach sportowych.

 

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Kamieniu Krajeńskim