Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Kamieniu Krajeńskim, ul. Dworcowa 1 jako realizator zadania w ramach Umowy Nr SE-II.924.9.2016.3041.8.2017 zawartej 14 czerwca 2017 r. w Toruniu  na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  robót budowlanych w rozumieniu przepisów z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji , w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów przeprowadził zadanie – wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach 3 grup, na których zamieszkują Mieszkańcy naszego Domu. W ramach robót budowlanych wymieniono także stolarkę okienną dachową w dwóch  pomieszczeniach terapii zajęciowej. Przedmiotem zadania był również gruntowny remont ciągów komunikacyjnych – korytarzy na oddziałach poprzez malowanie tynków wewnętrznych i położenie tynku gramaplast. Malowanie przeprowadzono też w pokojach Mieszkańców w związku z przeprowadzonymi pracami remontowymi – wymianą drzwi. W ramach zadania wymieniono podłogi w pokojach mieszkańców – położono wykładzinę termozgrzewalną.

 

Zadanie realizowano w okresie od 28.08.2017 r. do 27.11.2017 

Całkowity koszt realizacji zadania wyraża się kwotą 200.792,47 zł.

Wysokość przyznanego dofinansowania przez Województwo Kujawsko – Pomorskie ze środków PFRON przeprowadzonych robót budowlanych to kwota 100.000,00 zł  .