Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy  w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 
w Kamieniu Krajeńskim - skład, funkcje i zadania  

IMG_20190225_110030

 

IMG_20190318_094437

 

IMG_0202.JPG

 

DSC_0966.JPG

 

 Szczególną troską otacza się osoby nowo przybyłe udzielając im odpowiedniego wsparcia realizując plan adaptacji nowej mieszkanki (poznanie zasad funkcjonowania Domu, poznanie pomieszczeń wewnątrz Domu i otoczenia, zapoznanie się z personelem i mieszkankami). Plan adaptacji nowoprzyjętej mieszkanki sporządza kierownik zespołu i koordynuje działania wynikające z planu adaptacji do momentu wyznaczenia pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy zespołu starają się poznać przyzwyczajenia, zachowania i stan zdrowia mieszkanki. Utrzymują kontakt z rodziną i opiekunkami.
Do zadań Pracownika Pierwszego Kontaktu należy zapoznanie się z sytuacją życiową mieszkanki przed przyjściem do DPS (możliwość dostępu do akt mieszkanki), indywidualne spotkania z mieszkanką w zależności od potrzeb i obopólnych możliwości (stwarzanie przyjacielskiego klimatu spotkań, wysłuchanie i zrozumienie kłopotów podopiecznej, udzielanie wsparcia, umiejętne zachęcanie do rozmowy o sprawach radosnych i trudnych, o problemach dnia codziennego, do wypowiadania swoich potrzeb, stanów emocjonalnych), rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację, interwencja i pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów z innymi mieszkankami, minimalizowanie i łagodzenie sytuacji stresowych i konfliktowych, udział w zebraniach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w celu ustalenia i weryfikacji indywidualnego planu wsparcia, odpowiedzialność za jego realizację, pomoc w wyborze zajęć terapeutycznych zgodnie z pragnieniem podopiecznej, inne zadania wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkanki. 
Pracownik Pierwszego Kontaktu 
Pracownik Pierwszego Kontaktu jest to osoba wybrana przez mieszkańca Domu spośród zatrudnionego personelu. Głównym zadaniem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest wspieranie mieszkańca w trudnych sytuacjach oraz ochrona jego prywatności. Każdy PPK ma pod opieką kilku mieszkańców, dla których wraz z zespołem terapeutyczno - opiekuńczym opracowuje indywidualne plany wsparcia. Staje się on łącznikiem między mieszkańcem a personelem. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany "Pracownikiem Pierwszego Kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych (Rozporządzenie o Domach Pomocy Społecznej). Pracownicy Pierwszego Kontaktu obejmują swoją opieką i pomocą wszystkich mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają możliwość wyboru PPK. Sposób wyboru określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W przypadku ograniczonego funkcjonowania mieszkańca, w dokonaniu wyboru pomaga personel Domu uwzględniając okazywaną sympatię mieszkanki do danej osoby.
Wszyscy pracownicy Domu biorą udział w codwutygodniowych  zebraniach zespołu, jak również w szkoleniach wewnętrznych oraz organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej Stałą formą poszerzania wiedzy na tematy związane z pomocą i wsparciem mieszkańców , są wewnętrzne szkolenia (referaty przygotowywane przez członków zespołu). Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zgodnie oraz korzystania z literatury  fachowej udostępnianej  przez Dom.
Kierownik zespołu koordynuje i kontroluje prace zespołu oraz realizację indywidualnych planów wsparcia (IPW), pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i napięć związanych z realizacją planów, współpracuje z dyrekcją dla podniesienia efektywności pracy.
Członkowie zespołu współpracują ściśle ze sobą, stanowią wsparcie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu, uzgadniają indywidualne plany opiekuńczo - terapeutyczne w celu jednolitego kierunku działania. Oprócz systematycznie odbywających się spotkań, zwoływane są dodatkowe zebrania zespołu, na prośbę personelu lub mieszkańców, w wypadku zaistnienia sytuacji problemowej. Praca ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb mieszkańców (indywidualne podejście, wytwarzanie odpowiedniej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji). 

W skład zespołu wchodzi specjalistyczny personel : kierownik działu T-O, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pedagog, psychoterapeuta, rehabilitant, logopeda pielęgniarki, opiekunowie medyczni i opiekunki. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą również pozostali pracownicy Domu.

Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy
Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim  tworzy zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników Domu w celu określenia indywidualnych potrzeb psychofizycznych mieszkańców i odpowiedniego zakresu usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców. Do zadań  naszego zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, a także wspólna z nimi ich realizacja. 
Personel naszego Domu
Personel Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety to min. zespół specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, w celu zapewnienia mieszkańcom Domu optymalnej jakości standardu usług. 

Dyrektor Domu: Siostra Karolina - Sylwia Blok
Kierownik działu T-O Siostra Tobiasza - Hanna Karczewska 
W ramach terapii zajęciowej nasi mieszkańcy wyjeżdżają często na różne imprezy okolicznościowe organizowane przez inne zaprzyjaźnione DPS-y w Chojnicach, Suchorączku i DPS dla Dorosłych w Kamieniu Krajeńskim jak i aktywnie biorą również udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez nasz Dom.
Terapia komputerowa:
– sprawne posługiwanie się podstawowymi programami środowiska windows;
– nauka obsługi sprzętów komputerowych;
– pozyskiwanie wiedzy poprzez korzystanie z Internetu
– gry komputerowe.

Terapia sportowa :
– gimnastyka;
– organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy;
– zabawy usprawniające na świeżym powietrzu;
– ćwiczenia na siłowni napowietrznej;
– wycieczki rowerowe;
– organizacja turniejów sportowych;
– udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki.

Terapia kulinarna:
– przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs, warzyw, makaronów itp.);
– nauka podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu;
– estetykę podawania potraw;
– poznawanie zasad prawidłowego żywienia;
– poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu;
– przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców
– przygotowanie ognisk i grilli;

Ergoterapia:
– nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd;
– pogadanki dotyczące segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej;
– dbanie o rośliny wewnątrz Domu ( podlewanie kwiatówitp.);
– prace porządkowe wewnątrz budynków ( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.);
– prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie chodników)
– dbanie o groby mieszkańców.

Muzykoterapia: 
– wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki;
– udział w koncertach, wyjazdach do opery;
– muzykowanie grupowe;
– zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;
– nauka rytmiki;
– słuchanie muzyki relaksacyjnej;
– zajęcia taneczne;

Terapia teatralno – recytatorska:
– przygotowywanie przedstawień teatralnych;
– inspirowanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości literackiej;
– udział w konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych;
– czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek i wierszy;
– wyjścia do kina, teatru, biblioteki;
– prezentację dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu oraz w środowisku lokalnym;
– udział w festiwalach dla osób niepełnosprawnych;

Terapia manualno – plastyczna:
– malowanie (plakatowe, olejne)
– rysowanie (kredką, ołówkiem, węglem);
– papieroplastykę (orgiami, praca z bibułą, krępą, wycinanki, wydzieranki);
– wykonywanie ozdób i kartek wielkanocnych, m.in. metodą decoupage;
– zajęcia z wykorzystaniem plasteliny i masy solnej;
– dekorowanie sal i gazetek ściennych;

Terapia dydaktyczna:
– zajęcia logopedyczne;
– gry dydaktyczne
– doskonalenie umiejętności czytania i pisania, np.listów, kartek pocztowych;
– trening pamięci;
– nauka samodzielnego fotografowania (selekcjonowanie oraz prowadzenie albumów fotograficznych);
– rozwiązywanie zagadek, układanek logicznych i krzyżówek.

W naszym domu funkcjonują następujące grupy terapeutyczne.

Terapia świetlicowa:
– gry planszowe, karty, układanie puzzli;
– oglądanie telewizji, wyświetlanych filmów;
– przeglądanie kolorowych czasopism, czytanie książek.

Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej w naszym Domu  obejmuje wszystkie możliwe zakresy – od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych mieszkańców.   Terapią objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z rocznym i miesięcznym planem zajęć terapeutycznych.

 

Poniżej zapraszamy na filmik o terapii zajęciowej oraz kilka migawek fotograficznych z naszej terapii