Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy  w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży 

w Kamieniu Krajeńskim - skład, funkcje i zadania  

IMG_20190225_110030

 

IMG_20190318_094437

 

IMG_0202.JPG

 

DSC_0966.JPG

 

 Szczególną troską otacza się osoby nowo przybyłe udzielając im odpowiedniego wsparcia realizując plan adaptacji nowej mieszkanki (poznanie zasad funkcjonowania Domu, poznanie pomieszczeń wewnątrz Domu i otoczenia, zapoznanie się z personelem i mieszkankami). Plan adaptacji nowoprzyjętej mieszkanki sporządza kierownik zespołu i koordynuje działania wynikające z planu adaptacji do momentu wyznaczenia pracownika pierwszego kontaktu. Pracownicy zespołu starają się poznać przyzwyczajenia, zachowania i stan zdrowia mieszkanki. Utrzymują kontakt z rodziną i opiekunkami.

Do zadań Pracownika Pierwszego Kontaktu należy zapoznanie się z sytuacją życiową mieszkanki przed przyjściem do DPS (możliwość dostępu do akt mieszkanki), indywidualne spotkania z mieszkanką w zależności od potrzeb i obopólnych możliwości (stwarzanie przyjacielskiego klimatu spotkań, wysłuchanie i zrozumienie kłopotów podopiecznej, udzielanie wsparcia, umiejętne zachęcanie do rozmowy o sprawach radosnych i trudnych, o problemach dnia codziennego, do wypowiadania swoich potrzeb, stanów emocjonalnych), rozpoznawanie potrzeb mieszkanki i zgłaszanie ich pracownikom odpowiedzialnym za ich realizację, interwencja i pomoc w rozwiązywaniu sporów i konfliktów z innymi mieszkankami, minimalizowanie i łagodzenie sytuacji stresowych i konfliktowych, udział w zebraniach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w celu ustalenia i weryfikacji indywidualnego planu wsparcia, odpowiedzialność za jego realizację, pomoc w wyborze zajęć terapeutycznych zgodnie z pragnieniem podopiecznej, inne zadania wynikające z indywidualnych potrzeb mieszkanki. 

Pracownik Pierwszego Kontaktu 

Pracownik Pierwszego Kontaktu jest to osoba wybrana przez mieszkańca Domu spośród zatrudnionego personelu. Głównym zadaniem Pracownika Pierwszego Kontaktu jest wspieranie mieszkańca w trudnych sytuacjach oraz ochrona jego prywatności. Każdy PPK ma pod opieką kilku mieszkańców, dla których wraz z zespołem terapeutyczno - opiekuńczym opracowuje indywidualne plany wsparcia. Staje się on łącznikiem między mieszkańcem a personelem. Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik domu, zwany "Pracownikiem Pierwszego Kontaktu", wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i organizację pracy domu. Pracownicy Pierwszego Kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno - opiekuńczych (Rozporządzenie o Domach Pomocy Społecznej). Pracownicy Pierwszego Kontaktu obejmują swoją opieką i pomocą wszystkich mieszkańców Domu. Mieszkańcy mają możliwość wyboru PPK. Sposób wyboru określa regulamin zespołu terapeutyczno-opiekuńczego. W przypadku ograniczonego funkcjonowania mieszkańca, w dokonaniu wyboru pomaga personel Domu uwzględniając okazywaną sympatię mieszkanki do danej osoby.

Wszyscy pracownicy Domu biorą udział w codwutygodniowych  zebraniach zespołu, jak również w szkoleniach wewnętrznych oraz organizowanych przez dyrektora Domu na temat praw mieszkańca i kierunków prowadzonej terapii oraz metod pracy z mieszkańcami, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej Stałą formą poszerzania wiedzy na tematy związane z pomocą i wsparciem mieszkańców , są wewnętrzne szkolenia (referaty przygotowywane przez członków zespołu). Pracownicy zespołu terapeutyczno-opiekuńczego zobowiązani są do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach zgodnie oraz korzystania z literatury  fachowej udostępnianej  przez Dom.

Kierownik zespołu koordynuje i kontroluje prace zespołu oraz realizację indywidualnych planów wsparcia (IPW), pomaga w rozwiązywaniu konfliktów i napięć związanych z realizacją planów, współpracuje z dyrekcją dla podniesienia efektywności pracy.

Członkowie zespołu współpracują ściśle ze sobą, stanowią wsparcie dla Pracowników Pierwszego Kontaktu, uzgadniają indywidualne plany opiekuńczo - terapeutyczne w celu jednolitego kierunku działania. Oprócz systematycznie odbywających się spotkań, zwoływane są dodatkowe zebrania zespołu, na prośbę personelu lub mieszkańców, w wypadku zaistnienia sytuacji problemowej. Praca ukierunkowana jest przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb mieszkańców (indywidualne podejście, wytwarzanie odpowiedniej atmosfery, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, bezwarunkowej akceptacji). 


W skład zespołu wchodzi specjalistyczny personel : kierownik działu T-O, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, pedagog, psychoterapeuta, rehabilitant, logopeda pielęgniarki, opiekunowie medyczni i opiekunki. W skład zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wchodzą również pozostali pracownicy Domu.


Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy

Zespół Terapeutyczno - Opiekuńczy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim  tworzy zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników Domu w celu określenia indywidualnych potrzeb psychofizycznych mieszkańców i odpowiedniego zakresu usług świadczonych przez Dom na rzecz mieszkańców. Do zadań  naszego zespołu należy w szczególności opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, a także wspólna z nimi ich realizacja. 

Personel naszego Domu

Personel Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety to min. zespół specjalistów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz predyspozycjach do pracy z osobami niepełnosprawnymi. W wyborze kadry oprócz wykształcenia, zwraca się uwagę na zdolność empatii, kulturę osobistą, umiejętność poszanowania praw drugiego człowieka oraz umiejętność współpracy, w celu zapewnienia mieszkańcom Domu optymalnej jakości standardu usług. 


Dyrektor Domu: Siostra Karolina - Sylwia Blok

Kierownik działu T-O Siostra Tobiasza - Hanna Karczewska 

W ramach terapii zajęciowej nasi mieszkańcy wyjeżdżają często na różne imprezy okolicznościowe organizowane przez inne zaprzyjaźnione DPS-y w Chojnicach, Suchorączku i DPS dla Dorosłych w Kamieniu Krajeńskim jak i aktywnie biorą również udział w przedsięwzięciach przygotowywanych przez nasz Dom.

Terapia komputerowa:

– sprawne posługiwanie się podstawowymi programami środowiska windows;

– nauka obsługi sprzętów komputerowych;

– pozyskiwanie wiedzy poprzez korzystanie z Internetu

– gry komputerowe.


Terapia sportowa :

– gimnastyka;

– organizacja spacerów i wycieczek po najbliższej okolicy;

– zabawy usprawniające na świeżym powietrzu;

– ćwiczenia na siłowni napowietrznej;

– wycieczki rowerowe;

– organizacja turniejów sportowych;

– udział w zawodach sportowych organizowanych przez inne placówki.


Terapia kulinarna:

– przygotowywanie prostych potraw (ciasta, desery, sałatki, kanapki, potrawy z mięs, warzyw, makaronów itp.);

– nauka podstawowych zasad dotyczących nakrywania do stołu;

– estetykę podawania potraw;

– poznawanie zasad prawidłowego żywienia;

– poznawanie diet, prowadzenie pogadanek o zdrowym żywieniu;

– przygotowywanie potraw na imprezy okolicznościowe dla mieszkańców

– przygotowanie ognisk i grilli;


Ergoterapia:

– nauka samodzielności poprzez uczenie nawyków dbania o higienę osobistą i ogólny wygląd;

– pogadanki dotyczące segregacja śmieci, pogłębianie świadomości ekologicznej;

– dbanie o rośliny wewnątrz Domu ( podlewanie kwiatówitp.);

– prace porządkowe wewnątrz budynków ( sprzątanie pokoi, dbanie o porządek w szafkach, ścielenie łóżek, itp.);

– prace porządkowe wokół budynków (zamiatanie chodników)

– dbanie o groby mieszkańców.


Muzykoterapia: 

– wspólne słuchanie muzyki, dyskusje na temat danej muzyki;

– udział w koncertach, wyjazdach do opery;

– muzykowanie grupowe;

– zabawy muzyczno – ruchowe z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;

– nauka rytmiki;

– słuchanie muzyki relaksacyjnej;

– zajęcia taneczne;


Terapia teatralno – recytatorska:

– przygotowywanie przedstawień teatralnych;

– inspirowanie mieszkańców do podejmowania prób własnej twórczości literackiej;

– udział w konkursach literackich, recytatorskich i teatralnych;

– czytanie i omawianie wybranych fragmentów książek i wierszy;

– wyjścia do kina, teatru, biblioteki;

– prezentację dorobku twórczego w ramach imprez wewnątrz Domu oraz w środowisku lokalnym;

– udział w festiwalach dla osób niepełnosprawnych;


Terapia manualno – plastyczna:

– malowanie (plakatowe, olejne)

– rysowanie (kredką, ołówkiem, węglem);

– papieroplastykę (orgiami, praca z bibułą, krępą, wycinanki, wydzieranki);

– wykonywanie ozdób i kartek wielkanocnych, m.in. metodą decoupage;

– zajęcia z wykorzystaniem plasteliny i masy solnej;

– dekorowanie sal i gazetek ściennych;


Terapia dydaktyczna:

– zajęcia logopedyczne;

– gry dydaktyczne

– doskonalenie umiejętności czytania i pisania, np.listów, kartek pocztowych;

– trening pamięci;

– nauka samodzielnego fotografowania (selekcjonowanie oraz prowadzenie albumów fotograficznych);

– rozwiązywanie zagadek, układanek logicznych i krzyżówek.


W naszym domu funkcjonują następujące grupy terapeutyczne.


Terapia świetlicowa:
– gry planszowe, karty, układanie puzzli;
– oglądanie telewizji, wyświetlanych filmów;
– przeglądanie kolorowych czasopism, czytanie książek.

Aktywizacja uczestników terapii zajęciowej w naszym Domu  obejmuje wszystkie możliwe zakresy – od czynności samoobsługowych i porządkowych w najbliższym otoczeniu, po czynności na rzecz innych mieszkańców.   Terapią objęci są wszyscy mieszkańcy, zajęcia odbywają się indywidualnie i w grupach. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zgodnie z rocznym i miesięcznym planem zajęć terapeutycznych.

 

Poniżej zapraszamy na filmik o terapii zajęciowej oraz kilka migawek fotograficznych z naszej terapii